Greek Roman Kilikia (Cilicia) Bölgesi

Cities / Mints
1 – Adana
2 – Aigeai (Aegeae)
3 – Alexandreia ad Issos (Alexandria ad Issum)
4 – Anazarbos (Anazarbus)
5 – Anemurion (Anemurium)
6 – Antiocheia ad Kragos (Antiochia ad Cragum)
7 – Augusta
8 – Diokaisareia (Diocaesarea)
9 – Elaiousa-Sebaste
10 – Epiphaneia
11 – Eirenopolis-Neronias (Irenopolis)
12 – Flaviopolis
13 – Germanikopolis (Germanicopolis)
14 – Hieropolis-Kastabala (Castaballa)
15 – Holmoi (Holmi)
16 – Iotape
17 – Isaura
18 – Issos (Issus)
19 – Karallia (Carallia)
20 – Kasai (Casae)
21 – Kelenderis (Celenderis)
22 – Kestros (Cestrus)
23 – Kolybrassos (Colybrassus)
24 – Korykos (Corycus)
25 – Kibyra Minor (Cibyra)
26 – Korakesion (Coracesium)
27 – Koropissos (Coropissus)
28 – Laertes
29 – Lakanatis
30 – Lalassis
31 – Lamos (Lamus)
32 – Lyrbe
33 – Mallos (Mallus)
34 – Mopsos (Mopsus)
35 – Myriandros (Myriandrus)

36 – Nagidos (Nagidus)
37 – Ninika-Klaudiopolis (Ninica-Claudiopolis)
38 – Olba
39 – Philadelphia
40 – Rhosos (Rhosus)
41 – Seleukeia (Seleucia)
42 – Selinos (Selinus)
43 – Soloi-Pompeiopolis (Soli)
44 – Syedra
45 – Tarsos (Tarsus)
46 – Titiopolis
47 – Zephyrion (Zephyrium)

48 – Kilikia Uncertain
49 – Satraps and Kings

Satraps
- Syennesis III
- Tiribazos
- Pharnabazos
- Datames
- Mazaios
- Balakros

Kings
– Tarkondimotos I (39-31 BC)
- Philopator (20 BC-17 AD)

Categories: Genel | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

Greek Roman Pamphylia Bölgesi

Cities / Mints
1 – Aspendos (Aspendus)
2 – Attaleia (Attalea)
3 – Magydos (Magydus)
4 – Perge
5 – Side
6 – Syllyon (Syllyum)

7 – Pamphylia Uncertain

Historical
Pamphylia is the ancient name of the rich and fertile alluvial plain of the rivers Kestros, Eurymedon and Melas. The name ‘Pamphylia’ is very ancient, but because the language of the Pamphylians is hardly known (although it is closely related to Greek), we cannot interpret the name. When the Rhodian Greeks entered the region in the seventh century BC, they thought that the nation with the related language was called pam-phylos ‘all tribes.’
Pamphylia belonged to the ancient Hittite empire. The main towns were Estwediiys (later known as Aspendus) and Side. After the fall of the Hittite empire after 1215 BC, Pamphylia was the center of a new kingdom called Tarhuntassa. It was later claimed that Greeks settled in the region in the twelfth century BC, but these stories were probably invented to explain the linguistic similarities between Greek and Pamphylian. (There is no archaeological evidence for a Greek invasion.) It is not known how long Tarhuntassa existed; when the Rhodians entered the region, it was already called Pamphylia. It is certain that from the seventh century BC on, the Pamphylians traded with the Greeks. Ports like Perge and Side became large cities, and rich Pamphylia became a natural target for foreign enemies.
The first to conquer the coastal towns were the Lydians. It is not known who was responsible for the conquest, but it is certain that Pamphylia belonged to the possessions of king Croesus (560-547 BC), who lost it to the Persian conqueror Cyrus the Great. According to the fifth-century Greek researcher Herodotus of Halicarnassus, Pamphylia belonged to the first tax district of the Achaemenid empire, together with Lycia, Magnesia, Ionia, Aeolia, Milya, and Caria. Although Pamphylia belonged to Persia at this time, Greek cultural influence was still felt due to trade contactst. In 468-465 BC, the Athenian admiral Cimon defeated the Persians at the mouth of the Eurymedon, after which Pamphylia became part of the Athenian empire. Forty years later, the Persians reoccupied their former possession. In the first weeks of 333 BC, the Macedonian king Alexander the Great occupied the Pamphylian coast. He left his personal friend Nearchus in charge of the country, which he organized thoroughly and it never revolted against its new Macedonian masters. In the years after Alexander’s death, it was first part of the empire of Antigonus Monophthalmus, but in the third century BC, the Ptolemies ruled the country, then succeeded by the Seleucids. Side and Perge continued to flourish; new important cities were Sillyon and Aspendus.
When the Romans defeated the Seleucid king Antiochus III, they ordered him to give up Pamphylia, which was given to Rome’s ally Pergamum (188 BC). The new rulers founded Attalia in 150 BC, and seem to have given special attention to the production of olive oil. However, because of the decline of the Seleucid empire, the region was politically unstable and the eastern town Coracesium became the capital of the Cilician pirates. After 100 BC, the Romans started to intervene. At first, they were not very successful, but in 77 BC Publius Servilius Vatia gained some remarkable successes: he defeated the pirates at sea and cleared Lycia and Pamphylia. Later, general Pompey conquered Cilicia proper. Pamphylia was first part of a province called Cilicia; in 43 BC it was added to Asia; twelve years later, general Octavian (the future emperor Augustus) made it part of Galatia; the emperor Vespasian created a new province called Lycia and Pamphylia (after 70 AD). In 314 or 325 AD, this double province was divided, and Pamphylia was a province of its own. The Roman period was one of great economic and cultural flourishing. [Based on article by Jona Lendering

Tarihsel

Pamfilya nehirler Kestros, Eurymedon ve Melas zengin ve verimli alüvyal ova antik adıdır. Adı ‘Pamfilya’ çok eski, ama Pamphylians dil nedeniyle zor (Yunanca yakından ilgili olmasına rağmen) bilinir, biz adını yorumlayamaz. Rodos Yunanlılar M.Ö. yedinci yüzyılda bölgeye girdiğinde, ilgili dili ile milletin pam-phylos denilen olduğunu düşündüm ‘bütün kabileleri.’

Pamfilya antik Hitit imparatorluğuna aitti. Ana şehirleri Estwediiys (daha sonra Aspendos olarak bilinen) ve Side. Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra MÖ 1215 sonrasında, Pamfilya Tarhuntassa adında yeni bir krallık merkezi oldu. Daha sonra onikinci yüzyılda bölgeye yerleşen, ancak muhtemelen bu hikâyeler icat edildi Yunanlılar, Yunan ve Pamfilya arasındaki dil benzerlikleri açıklamak için iddia edildi. (Bir Yunan işgali için herhangi bir arkeolojik kanıt yoktur) Tarhuntassa var ne kadar uzun değildir; Rodos’lular bölgeye girdiğinde, zaten Pamfilya denirdi. On yedinci yüzyılda Pamphylians, Yunanlılar ile işlem olduğu kesindir. Portlar, Perge ve Side gibi büyük şehirlerde oldu ve zengin Pamfilya dış düşmanlara için doğal bir hedef oldu.

Sahil kasabaları fethetmek için ilk Lidyalılar. Fethi için kimin sorumlu olduğu bilinen, ama Pamfilya İran fatihi Büyük Kiros kaybetti kralı Krezüs (M.Ö. 560-547), eşyalarını ait olduğu belli değildir. Halikarnas beşinci yüzyıl Yunan Araştırmacı Tarihçi Heredot’a göre, Pamfilya, Likya, Magnesia, Ionia, Aeolia, Milya, ve Karya ile birlikte, Ahameniş imparatorluğun ilk vergi bölgesine aitti. Pamfilya, bu kez İran’a ait olsa da, Yunan kültürel etkisi hala contactst ticaret nedeniyle hissedildi. M.Ö. 468-465 yılında, Atinalı amiral Cimon Pamfilya Atina İmparatorluğu’nun bir parçası oldu sonra, Eurymedon ağzında Persleri yenmesi. Kırk yıl sonra, Persler, eski sahip yeniden işgal. Makedonya kralı Büyük İskender’in M.Ö. 333 yılında ilk haftalarında, Pamphylia kıyıları işgal etti. O, ülkenin sorumlu şahsi arkadaşı Nearchus bıraktığı o iyice organize ve yeni Makedon efendilerine karşı ayaklandı. İskender’in ölümünden sonra yıl içinde, Antigonus Monophthalmus imparatorluğun ilk parçası oldu, ancak M.Ö. üçüncü yüzyılda, Ptolemaiosların ardından Selefkiler’in tarafından başarılı ülkeyi yönetmiş. Side ve Perge gelişmeye devam etti; yeni önemli şehirlerinden Sillyon ve Aspendos.

Romalılar bulunan Seleukos kralı Antiokhos’un III yendiği zaman, bunu ona Pamfilya, Roma’nın müttefiki Bergama (M.Ö. 188) verildi vazgeçmek emretti. Yeni yöneticileri, M.Ö. 150 Attalia kurdu ve zeytinyağı üretimi için özel bir önem vermiş gibi görünüyor. Ancak, Seleukos imparatorluğunun gerileme nedeniyle, bölgenin politik olarak istikrarsız ve doğu kenti olan Coracesium’un Kilikya korsanların başkenti olmuştur. M.Ö. 100 sonra Romalılar müdahale etmeye başladı. İlk başta çok başarılı değildi, ancak M.Ö. 77 Publius Servilius Vatia bazı dikkate değer başarılar kazandı: o denizde korsanların yendi ve Likya ve Pamfilya temizledi. Daha sonra, genel Pompey Kilikya uygun fethetti. Pamfilya, Kilikya olarak adlandırılan bir il ilk parçası; M.Ö. 43 yılında Asya eklendi; on iki yıl sonra, genel Octavian (geleceğin imparatoru Augustus) Galatia parçası; (sonra imparator Vespasian, Likya ve Pamfilya olarak adlandırılan yeni bir il MS 70). MS 314 veya 325 çift, bu ili bölünmüş ve Pamfilya, kendi başına bir il olmuştur. Roma döneminde büyük bir ekonomik ve kültürel gelişen biriydi.

ALINTIDIR..

Categories: Tarih | Tags: , , , , , , | Leave a comment

Lahit Mezar İşaretleri

Lahit mezar işaretleri

Lahit mezar işaretleri

.Zemin altı kaya mezarıdır.Genelde bölgede çok iyi bir şekilde taş işçiliği vardır.Mermer kesitleri v.s Ayrıca tümülüslerdede rastlanır Lahit Mazara.

Categories: işretler | Tags: , , , | Leave a comment

Greek Roman Aiolis (Aeolis) Bölgesi

Cities / Mints
1 – Aigai (Aegae)
2 – Autokane (Autocane, also Cane)
3 – Boione (Boeone)
4 – Elaia (Elaea)
5 – Gryneion (Gryneon, Grynium)
6 – Kyme (Cyme)
7 – Larisa Phrikonis (Phriconis, also Larissa)

8 – Myrina
9 – Neonteichos (Neontechus)
10 – Temnos (Temnus)
11 – Tisna

12 – Aiolis Uncertain

 

Archaic


Classical


Hellenistic


Roman

Historical
The coastal region of western Anatolia between Smyrna and the bay of Edremit was known as Aiolis. Herodotos counts twelve Aiolian cities to correspond to the cities of Ionia, the most famous of which were: Lesbos, Pitane, Elaea, Gryneion, Myrina, Aigai, Kyme, Neonteichos, Temnos, Larisa and Smyrna. Although Smyrna was founded as an Aiolian settlement, it was later inhabited by the people of Kolophon and absorbed into the Ionian League.
Aiolia has been inhabited since Paleolithic times and flourished in the Bronze age under Phrygian rule. Lesbos seems to have been its most important centre. During the 7th century BC there was an immigration from Mytilene and especially from Methymna to the opposite shores of the Aegean. As the areas primary concern was agriculture it did not play a large role in historical developments, however it was extremely important in the fields of music and poetry. Sappho, Alkaios and Terpander, the inventoir of the 7-tone scale were all from Lesbos.
Aiolis was conquered by Kroisos (Croesus), king of Lydia (560-546 BC), and later held successively by the Persians, Makedonians, Seleukids, and Pergamenes. Attalos III, the last king of Pergamon, bequeathed Aiolis to Rome in 133 BC. Shortly afterward, it was made part of the Roman province of Asia. At the partition of the Roman Empire (395 AD), Aiolis was assigned to the East Roman (Byzantine) empire and remained under Byzantine rule until the early 15th century, when the Ottoman Turks occupied the area.

tarihsel

Smyrna ve Edremit körfez arasındaki Batı Anadolu kıyı bölgesi Aiolis olarak biliniyordu. Herodotos İonia kentleri karşılık olan, en ünlü on iki Aiolian şehirler sayar: Midilli, Pitane, Elaea, Gryneion, Myrina, Aigai, Kyme, Neonteichos, Temnos, Larisa ve Smyrna. Smyrna, Aiolian bir yerleşim yeri olarak kurulmuş olmasına rağmen, daha sonra Kolophon halkının yaşadığı ve İyon Ligi emilir.

Aiolia Paleolitik kez bu yana yaşadığı ve Bronz Çağı, Frig egemenliği altında gelişti olmuştur. Midilli en önemli merkezi olmuş gibi görünmektedir. M.Ö. 7. yüzyıl boyunca Ege’nin karşı kıyılarına, Midilli ve özellikle Methymna göçmenlik vardı. Alanlarda temel kaygısı tarihsel gelişmeleri büyük bir rolü yoktu tarımda olduğu gibi, ancak müzik ve şiir alanlarında son derece önemlidir. Sappho, Alkaios ve Terpander, 7 ton skalası inventoir Midilli gelen edildi.

Aiolis Kroisos (Karun), Lidya Kralı (M.Ö. 560-546) tarafından işgal ve daha sonra Persler, Makedonians, Seleukids ve Pergamenes art arda düzenlenen oldu. Bergama kralı Attalos III, M.Ö. 133 yılında Roma’ya Aiolis miras. Kısa bir süre sonra, Roma’nın Asya eyaleti parçası yapıldı.Osmanlı Türkleri bölgeyi işgal ettiğinde, Roma İmparatorluğu (MS 395) bölüm, Aiolis Doğu Roma (Bizans) imparatorluğu atandı ve erken 15. yüzyıla kadar Bizans egemenliğinde kalmıştır.

ALINTIDIR.

Categories: Genel | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment